Možnosti, pravidla, kontakty ...

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné osoby.

Všem klientským skupinám jsou služby poskytovány bezplatně.

Ambulantní tlumočnické služby

Pondělí 13:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00Ambulantní tlumočnická služba je uživatelům poskytována ve Spolku neslyšících Břeclav, ul.17. listopadu 1a, Břeclav (Dům školství – 2. patro).

Terénní tlumočnické služby

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00

Terénní tlumočnická služba probíhá mimo prostory organizace, na místech předem sjednaných klientem, u lékaře, na úřadě, u zaměstnavatele ...


Možnosti objednání tlumočení

Osobně, telefonicky nebo SMSkou

Osobně: v kanceláři SNB
E-mailem: snbreclav@seznam.cz
Webkamerou: Skype: snbreclav

Ambulantní úřední hodiny

Pondělí 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 14:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00

Telefonní kontakt na pracovnice:

Bc. Noema Čapková - 722 719 101, 727 879 624 (tel. + SMS)
Mgr. et Bc. Lenka Doušová - 777 885 460 (pouze SMS)
Bc. Marcela Žáková - 607 628 910 (tel. + SMS)


Pravidla objednání terénního tlumočení:

Doporučujeme, aby klient sjednal tlumočení v okamžiku, kdy se dozví, že bude službu potřebovat. Zvýší se tím pravděpodobnost uspokojení požadavku klienta. Např. pokud je klient objednán na kontrolu k lékaři za měsíc, od určitého data, je pro něj nejvýhodnější, sjednat si tlumočnickou službu co nejdříve od doby, kdy se o potřebě tlumočení dozvěděl. Tlumočník si tak může tento termín zarezervovat pro daného klienta. Pokud klient sjedná tlumočení tzv. „na poslední chvíli“, může se stát, že již pro danou dobu bude naplněna kapacita služby.

Ve zvoleném způsobu objednání klient sdělí tyto důležité informace:

 •      datum a čas tlumočení
 •      přesné místo, kde se klient s tlumočníkem setkají
 •      předpokládanou dobu délky tlumočení
 •      co bude předmětem tlumočení (návštěva u lékaře, právníka, osobní jednání, na úřadech, ve škole, apod.)
 
Nemusíte se bát, že se informace dozví někdo jiný. Tlumočník je vázán mlčenlivostí.

Pro objednání můžete využít formulář níže.

POZOR!
Pokud nemůžete přijít na objednaný termín tlumočení (např. z důvodu nemoci),
IHNED to prosím oznamte tlumočníkovi!
 

Všechny kontakty jsou opakovaně uváděny v Informačním Bulletinu, který všichni klienti dostávají pravidelně 1x měsíčně poštou nebo e-mailem. Rovněž jsou k nalezení na webových stránkách naší organizace www.snbreclav.cz.


Tlumočnickou službu poskytujeme na principech:

 • úcty k člověku
 • podpory samostatnosti a nezávislosti
 • respektování vlastní volby uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • diskrétnosti a zachování osobních údajů dle zákona 102/2000Sb.
 • respektováním etického kodexu pracovníků (viz. níže)
 • respektováním zásad komunikace s neslyšícími (viz. níže)
 • flexibility
 • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatel
 • vzájemné tolerance a důvěry

Tlumočnické služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 56

 • 1/ Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
 • 2/ Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 • a/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • c/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klienty Tlumočnické služby jsou tyto skupiny uživatelů:

 • neslyšící a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu
 • ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí mluvení, odezírání a psaného projevu
Posláním  je obhajoba práv, potřeb a zájmů lidí se sluchovým postižením pomocí zprostředkování tlumočníka znakového jazyka. Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých uživatelů s cílem zabezpečit v maximální možné míře rovnocennosti sluchově postižených s ostatní veřejností, pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální, informační a komunikační izolaci.