Služba je poskytována bezplatně

 
 


Cíl Spolku neslyšících Břeclav
v oblasti sociálně aktivizačních služeb

Zprostředkování kontaktu sluchově postižených se společenským prostředím, vytvářet takové podmínky, které pomohou zachovat přirozené sociální vazby, předcházet sociální izolaci a obhajovat práva, potřeby a zájmy lidí se sluchovým postižením.

Cílovou skupinou jsou osoby s různým sluchovým postižením. Forma poskytování sociálních služeb je především ambulantní v prostorách Spolku neslyšících Břeclav a terénní v případě různých aktivit mimo tyto prostory.


Sociálně aktivizační služby poskytujeme i v terénu

Pokud neslyšící klient ze zdravotních důvodů nemůže přijít do SNB, sociální pracovnice jej může přijít navštívit do místa bydliště. Objednat službu lze osobně v kanceláři SNB, SMSkou viz. telefonní čísla pracovnic, popřípadě na Skype, emailem, nebo využijte formulář níže.

Nemusíte se bát, že se informace dozví někdo jiný. Pracovník je vázán mlčenlivostí.

 
POZOR!
Pokud nemůžete dodržet objednaný termín poskytování služby (např. z důvodu nemoci...),
IHNED to prosím oznamte sociální pracovnici!

 

Klienti vstupující do SAS mohou ze strany pracovníků počítat

 •      s aktivním zájmem řešení jejich problémů souvisejících se sluchovou vadou
 •      s ochotou a empatií
 •      s diskrétností a zachováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. s vytvořením důstojného prostředí
 •      s respektem a nestranností
 •      se snahou personálu o odborný růst
 •      s respektováním zásad komunikace s neslyšícími (viz. níže)
 •      s dodržováním etického kodexu pracovníků (viz. níže)

Cíle:

 • pravidelné konzultační hodiny dle provozní doby
 • pomoc neslyšícím při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u lékařů apod.
 • besedy, přednášky, společenské, kulturní a sportovní akce, výtvarné hodiny a jiné aktivity dle předem připraveného měsíčního a celoročního plánu
 • informace o akcích a novinkách členům 1x měsíčně v Informačním bulletinu
 • poradenská služba o kompenzačních pomůckách, možnost vyzkoušení některých pomůcek na ukázkovém panelu
 • zprostředkování oprav sluchadel
 • kurzy znakového jazyka
 • propagace poskytovaných sociálních služeb

Sluchově postižení mají velmi omezený výběr zájmových aktivit běžně přístupných slyšícím lidem. Navštěvovat zájmové, sportovní či vzdělávací kroužky společně se slyšícími je pro ně značně znevýhodňující, neefektivní a psychicky náročné. Cítí se zde zpravidla vyčleněni ze společnosti.

Chceme sluchově postiženým umožnit kvalitní prožívání volného času, ke kterému potřebují vlastní sociální prostředí a program. Ne proto, aby se izolovali a odcizovali veřejnosti, ale aby mohli volně a bez zábran komunikovat a radovat se z výměny zkušeností, z vlastní tvořivosti a užitečnosti. Sdílet své starosti s těmi, kdo jim rozumí komunikačně i duševně a s kvalifikovanými odborníky.

Tato služba vede k osobnostnímu růstu, zvyšování sebevědomí, zvyšování informovanosti a lepšímu uplatnění sluchově postižených na trhu práce.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 66

1/ Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
2/ Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b/ sociálně terapeutické činnosti,
c/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vyhláška č.505/2006 Sb § 31 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.