Historie Spolku neslyšících Břeclav

 • 1976

  začala organizovaná činnost neslyšících v Břeclavi, v té době pod Svazem invalidů a Svazem neslyšících a nedoslýchavých, scházelo se 50 lidí (dospělí a děti).
 • 4. dubna 2001

  jsme získali u MVČR registraci pod logem Spolek neslyšících Břeclav a vlaství IČO.
 • 15. září 2001

  jsme se stali členy Českomoravské jednoty neslyšících.
 • 1.června 2002

  jsme získali v Charvátské Nové Vsi vlastní klubovnu od města Břeclav za symbolickou korunu, kde jsme se scházeli do konce července 2013. Tato klubovna vyžádala přes 4 měsíce úpravy (oprava zdi, malování, natírání, vybavení nábytkem…).
 • 2007

  zanikl Sportovní klub TJ Lokomotiva – neslyšící Břeclav a jeho činnost převzal Spolek neslyšících Břeclav.
 • 27. července 2007

  jsme získali registraci sociálních služeb pro poskytování Tlumočnické služby a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • 19. srpna 2013 až dodnes

  jsme začali poskytovat sociální služby v nových prostorách v centru města ul. 17.listopadu 1a (Dům školství – 2. patro)

Etický kodex pracovníků Spolku neslyšících Břeclav, z.s.

 
Pracovník SNB vytváří takové prostředí a atmosféru, aby se neslyšící klient cítil v komunikaci rovnocenně a vnímal zájem o řešení jeho problému.
Pracovník SNB v komunikaci s klientem respektuje jeho preferovaný způsob komunikace. Při neúspěšné komunikaci má.na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení.
Pracovník SNB vykonává svou práci ve vztahu ke klientovi i veřejnosti tak, aby nepoškodil dobré jméno SNB.
Pracovník SNB si je vědom svých schopností, kvalifikace a kompetencí. Je zodpovědný za kvalitu své práce.
Pracovník SNB je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co si klient nepřeje zveřejnit.
Pracovník SNB neodmítne klienta kvůli jeho národnosti, rase, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálnímu postavení, sexuální orientaci, rozumové úrovni a pověsti.
Pracovník SNB má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být vůči klientovi neutrální, a poškodil tak klienta, svou osobu, nebo práci.
Pracovník SNB pracuje na růstu své kvalifikace a dle svých možností ji zvyšuje.
Pracovník SNB se řídí platnými zákony a předpisy.
Zná etický kodex a dodržuje ho.